CELE

CELE

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, opiekuńczej, terapeutycznej, zdrowotnej oraz profilaktycznej adresowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności:

 

 • Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i dorosłych
 • Pomoc rodzicom i opiekunom w realizacji funkcji wychowawczych
 • Wspieranie nauczycieli i wychowawców w wykonywaniu zadań wychowawczych
 • Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym
 • Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia i życia ludzkiego
 • Działalność na rzecz niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem lub różnego rodzaju uzależnieniami
 • Propagowanie wolontariatu
 • Integracja europejska i współpraca międzynarodowa
 • Pomoc osobom z obszarów wiejskich
 • Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych – interwencja kryzysowa, mediacje, negocjacje

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie  szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów itp.
 • prowadzenie terapii psychologicznej , pedagogicznej, socjoterapii
 • udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i medycznej
 • udzielanie porad w tym porad prawnych
 • wydawanie broszur, materiałów edukacyjnych itp.
 • opracowywanie i prowadzenie programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, naprawczych itp.
 • prowadzenie negocjacji, mediacji, interwencji kryzysowych
 • organizowanie wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej
 • organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych, opiekuńczo- leczniczych oraz alternatywnych form edukacji i opieki
 • diagnozowane środowiska
 • prowadzenie różnych form aktywizacji życiowej i zawodowej
 • integrowanie lokalnego środowiska pomocowego