Oferta szkolenia źródła

Oferta szkolenia źródła

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Temat: Wspieranie uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne

Treści:

 • Uczeń z depresją i zaburzeniami  lękowymi w szkole
 • Metody udzielania wsparcia w środowisku szkolnym

Czas trwania: 4 godz.

Temat: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Treści:

 • wypracowanie procedur organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
 • opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)

Czas trwania 4 godz.

Temat: Behawioralno-poznawcze  metody wsparcia ucznia w środowisku szkolnym

Treści:

 • Elementy interwencji poznawczo-behawioralnych
 • Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Kontrolowanie uczuć
 • Błędy w myśleniu
 • Wzmacniające monologi wewnętrzne

Czas trwania: 4 godz.

Temat: Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji

 • Rozpoznawanie oznak gniewu
 • Dziecięce wybuchy złości- sposoby reagowania
 • Prowadzenie rozmowy z dzieckiem przejawiającym zachowania impulsywne
 • Kodeks złości
 • Wydawanie poleceń
 • Piramida rodzicielska

Czas trwania: 4 godz.

Temat: Mediacje w środowisku szkolnym

 • metody reagowania na sytuacje konfliktowe
 • procedura rozwiązywania problemów
 • podstawowe narzędzia mediacji i negocjacji

Czas trwania: 4 godz.

Temat: Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów

 • praktyczne metody współpracy z rodzicami
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • konstruktywne reagowanie w sytuacjach konfliktowych

Czas trwania 4 godz.

Temat: Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela      

 • fizjologiczne i psychologiczne reakcje na sytuacje stresowe
 • techniki redukujące stres
 • metody zwiększające siły obronne organizmu

Czas trwania: 4 godz.